ประกาศผลการทดสอบศักยภาพตามระดับชั้นนักเรียนสมัครใหม่ ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนที่1    ห้องเรียนที่ 2     ห้องเรียนที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 

ระดับชั้นอนุบาล 1

ระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3           

**** ให้นักเรียนทุกคนมารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561  เวลา 09.00-12.00 ณ อาคารอเนกประสงค์ พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษาตามที่เทศบาลเมืองกระบี่กำหนด****

**** หมายเหตุ ****  นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ผู้ปกครองพบผู้บริหาร เวลา 09.00 ณ ห้องธุรการก่อนการรายงานตัว